Användarvillkor för Secure Backup

Version: 1.3
Datum: 2017-03-23

Definitioner:
Användaren – Den fysiska eller juridiska person som använder sig av systemet.
Arbetsdag – Måndag till fredag, kl 8-16.
Implementerad – Omsätta en algoritm eller design till källkod och programvara. 
Mappstruktur – Filmappars namn, filers datum och tid, filegenskaper, etc.
Klartextdata – Information som inte är krypterad.
Konto – En lagringsplats på servern där säkerhetskopierad information lagras. Varje datorsystem som ska säkerhetskopieras behöver ett eget konto på servern.
Kostnadsplan – Den tabell som anger kostnaden för tjänsten och bl a förekommer på hemsidan.
Kund – En fysisk eller juridisk person som kan ha en eller fler användare av systemet och har ett kundförhållande med 256bit Security AB.
Programmet – Den programvara som användaren måste använda för att kunna utnyttja systemet.
Redundant lagring – Informationen sprids över flera diskar för att minska risken för dataförlust vid diskkrash.
Systemet – Klientprogramvaran, serverprogramvaran på servern och serverutrustningen.
Säkerhet – Skydd av information från obehörig tillkomst.
Tillförlitlighet – Skydd mot informationsförlust eller låg tillgänglighet.
Tjänsten – Säkerhetslösningen som dessa villkor handlar om.
Återställningsfil – En fil som skapas då ett nytt konto skapas med mjukvaran och innehåller krypteringsnycklar.

1. Inledning

Det här användarvillkoren måste accepteras för att få använda tjänsten Secure Backup.

Det som erbjuds kunden är konton på servern som kan användas för att säkerhetskopiera filer med hjälp av den programvara som tillhör tjänsten. Kostnaden för programmet framgår av kostnadsplan.

2. Tjänstens omfattning

2.1 Begränsningar i tjänsten

Tjänsten begränsas av den mängd information som kan lagras på servern och de funktioner en viss version av klienten har. Vilka begränsningar i informationsmängd och vilken klient som gäller framgår av aktuell kostnadsplan för tjänsten. Hastigheten är alltid maximal utifrån vad 256bit Security AB:s utrustningen kan leverera till användaren med hänsyn till antal användare som använder tjänsten samtidigt och vad leverantören av internetanslutning kan leverera.

2.2 Ansvarsförbindelse

Tjänsten har testats och ska vara säker. Information som såväl filnamn, mappstruktur och filernas innehåll skyddas med stark kryptering lokalt innan överföring via internet. 256bit Security AB garanterar att obehöriga ej kan få tillgång till filernas innehåll, filnamn eller mappstruktur via systemet utan tillgång till antingen användarens återställningsfil eller de nycklar som lagras på användarens system.

De underliggande algoritmerna som programmet baserar sig på är väl kända och förutsätts vara säkra (exempelvis: AES, RSA, SHA-256, HMAC-SHA256). De algoritmer som används av programmet är valda för att ge högsta möjliga säkerhet. Om dessa algoritmer trotts allt visar sig ha svagheter kommer dessa algoritmer successivt att bytas ut i senare versioner av programvaran. Men 256bit Security AB kan inte mer än någon annan garantera säkerheten på dessa algoritmer. Skada uppkommen av en sådan kryptografisk svaghet kan inte ansvaras för. Det åligger alltså användaren av systemet att själv göra sin egen bedömning om man väljer att lita på dessa algoritmer eller inte. 256bit Security AB ansvarar däremot för att algoritmerna är korrekt implementerade.

Det åligger användaren själv att se till så att datorsystemet är skyddat så att inga obehöriga kan installera trojaner, tangentbordsloggare, spionprogram, etc, eller modifiera klientprogramvaran eller datafiler. Det åligger användaren att de ser till detta genom tillräckliga skyddsåtgärder, exempelvis använda personlig brandvägg, antivirus och begränsad åtkomst av datorsystemet (exempelvis kryptering av hårddisk). 256bit Security AB ansvarar ej för säkerheten av det system som programvaran används på.

Informationen lagras på servrar med redundant lagring och ytterligare säkerhetskopiering för att skydda mot dataförlust. Det finns naturligtvis en strävan av 256bit Security AB att säkerställa hög tillförlitlighet på lagring, men trotts detta går det aldrig fullt ut garantera att data ej går förlorad. Exempelvis via flera samtidiga diskkrascher eller annan allvarlig skada på servrarnas hårdvara, intrång på servrarna eller alvarliga systemfel. 256bit Security AB ålägger sig därför inte att ersätta skada som uppkommit som en följd av förlust av säkerhetskopior. Om kunden anser att det behövs ytterliga säkerhetskopior får kunden själv arrangera detta.

Det lagringsutrymme som erbjuds kunden får enbart användas för säkerhetskopiering av data och får ej användas för permanent lagring av information.

Det är användarens ansvar att kontrollera att all viktig data är vald för säkerhetskopiering och att automatisk säkerhetskopiering verkligen utförs som planerat.

Vid säkerhetskopiering krypteras informationen med stark kryptering och det åligger kunden att se till att återställningsfiler inte går förlorade, eftersom det i så fall blir omöjligt att återställa den säkerhetskopierade informationen. 256bit Security AB kan ej ta ansvar för hur kunden hanterar återställningsfiler eller dataförlust som uppkommer vid förlust av återställningsfilerna.

2.3 Avbrott i tjänsten

256bit Security AB kan inte garantera att tjänsten alltid är tillgängligt samt att kopior på servern alltid kan uppdateras kontinuerligt, även om målet självklart är att hålla tjänsten tillgänglig så mycket som möjligt. Tjänsten kan exempelvis sluta fungera på grund av tekniska fel eller överbelastande attacker mot systemet. Detta är något som det i praktiken är omöjligt att helt skydda sig från. 256bit Security AB ålägger sig inte att ersätta skada som uppkommit som en följd av avbrott i systemet. Inte heller skada som uppkommit om användaren inte kunnat få programvaran att fungera på eget datorsystem. Det åligger alltså användaren själv att ha alternativa metoder för säkerhetskopiering om kontinuerlig säkerhetskopiering är viktig i händelse av att tjänsten mot förmodan skulle sluta fungera en längre tid.

Om tjänsten ej är tillgänglig under en period av mer än två arbetsdagar kommer detta ersättas med en rabatt på nästa faktureringsperiod med minst 10% av kostnaden.

Systemets säkerhet kommer alltid ha högre prioritet än tillgängligheten om det uppstår en sådan övervägning.

2.4 Klartextdata

256bit Security AB kommer aldrig ha tillgång till klartextdata som filnamn, mappstruktur eller filinnehåll. I händelse att detta mot förmodan skulle ske är 256bit Security AB ansvariga för att omedelbart förstöra denna information, såvida inte annat är övereskommet.

3. Personuppgifter

För att få utnyttja tjänsten måste användaren godkänna att de personuppgifter som anges vid registrering får behandlas av 256bit Security AB. Dessa uppgifter kommer inte vara tillgänglig för andra användare och kommer inte heller delas vidare med tredje part.

4. Uppsägning av tjänsten

256bit Security AB förbehåller sig rätten att radera ett konto på servern med tillhörande information 30 dagar efter det utsatta betalningsdatumet om betalning ej har inkommit.

256bit Security AB förbehåller sig också rätten att radera ett konto på servern med tillhörande information om de uppgifter som angivits vid registrering inte medger identifiering av användaren eller det inte går att fakturera kunden.

Kunden kan omedelbart säga upp tjänsten genom att meddela 256bit Security AB om uppsägning. Återbetalning av ev. kvarvarande förbetalt belopp för betalningsperioden sker vid kundens begäran.

5. Användarens åtaganden

Användaren åtar sig att följa de lagar och regler som förekommer i aktuellt sammanhang. 256bit Security AB frånsäger sig helt ansvaret för vilken information som lagras och eventuella olagligheter som innehav eller spridning av informationen med hjälp av tjänsten skulle kunna innebära.

6. Ändring av villkoren

256bit Security AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under förutsättningen att kunden meddelas ändringen minst en månader innan de nya villkoren träder i kraft.

7. Tvistemål

Dessa användarvillkor ska gälla under svensk lag. Eventuella tvister ska avgöras i Västmanlands tingsrätt.

 

Du kan också ladda ner användarvillkoren som pdf.